เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วยการเรียนรู้: "Home"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่ในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งอธิบายเจตจำนงของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

Assessmentสิ่งที่ครูได้เรียนรู้ใน Quarter 3 คือได้เรียนรู้ร่วมกับเด็กๆ ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของเด็กๆ นักเรียนรุ่นนี้ส่วนมากเป็นเด็กที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถ ชอบความท้าทายและมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ มีบ้างที่มีความคิดที่ยังเป็นเด็ก แต่ส่วนมากจะสามรถดูแลตัวเองได้ ดังนั้นการเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นไปได้ไม่ยาก เพราะทุกคนเริ่มเติบโตทั้งร่างกายและความคิด ความรับผิดชอบ
สิ่งที่ครูเองทำได้ดีแล้วใน Quarter 3 คือ เข้าใจและเห็นคุณค่า ความสำคัญของเด็กๆ อย่างเท่าเทียม พยายามจัดกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน และพยายามออกแบบการเรียนรู้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning
สิ่งที่ครูควรพัฒนาใน Quarter 3 คือ ครูควรวางแผนในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับเวลา เพราะบางกิจกรรมอาจใช้เวลาไม่เหมาะสม มีการใช้เวลาที่เกินกำหนด และควรมีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัยให้มากขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการดูคลิปภาพยนตร์บางครั้งต้องใช้เวลานาน ทำให้นักเรียนนั่งรอนาน และทำให้ห้องเรียนรวน บางครั้งสื่อที่เตรียมมาไฟล์งานมีคุณภาพไม่ค่อยดี ทำให้ภาพที่ดูไม่ค่อยชัด ส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจ เป็นต้น

แต่ก็เชื่อว่าทุกปัญหาที่ครูและเด็กได้เผชิญตลอดทั้ง Quarter จะมีส่วนช่วยทั้งครูและเด็กได้เติบโตและงอกงามได้ในที่สุด และสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในการสร้างการเรียนรู้  ขอบคุณด้วยความจริงใจครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น