เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วยการเรียนรู้: "Home"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่ในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งอธิบายเจตจำนงของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์  : อธิบายการกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
6

1 - 5
ธ.ค.
2557
โจทย์ : โลก/โครงสร้าง/กำเนิดโลก/อายุของโลก/สิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต/แร่ธาตุ/ดิน/น้ำ/อากาศ
Key Questions :
- โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีวิวัฒนาการอย่างไร
- ทำไมโลกถึงล่องลอยอยู่ในอวกาศได้
เครื่องมือคิด
- Key Question
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้
- Show and Share
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกำเนิดโลก
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ตค้นคว้าเกี่ยวกับกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- สมุดบันทึก (PBL)

วันจันทร์
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร
- ทำไมโลกถึงล่องลอยอยู่ในอวกาศได้
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถาม
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวคลิปวีดีโอการกำเนิดโลกนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ชาร์ต ,ภาพวาด ,งานศิลปะ,ฯลฯ และนำเสนอต่อครูและเพื่อนร่วมชั้น
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู้ผ่านการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาสรุปในรูปแบบที่ตนเองสนใจ เช่น  Mind Mapping/Flowchart/ ภาพวาด / ฯลฯ
วันอังคาร
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
-  ถ้าโลกหยุดหมุน หมุนเร็วขึ้น หมุนช้าลง หมุนในแนวอื่นจะเกิดอะไรขึ้น เพราะอะไร
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถาม
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยววิวัฒนาการของโลกและนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ชาร์ต , ภาพวาด ,งานศิลปะ,ฯลฯ และนำเสนอต่อครูและเพื่อนร่วมชั้นใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู้ผ่านการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาสรุปในรูปแบบที่ตนเองสนใจ เช่น  Mind Mapping/Flowchart/ ภาพวาด / ฯลฯ
วันศุกร์
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- ถ้าไม่มีดวงจันทร์จะเกิดอะไรขึ้น
- สิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถาม
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  5 กลุ่มจับฉลากเลือกคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต/แร่ธาตุ/ดิน/น้ำ/อากาศพร้อมทั้งหาคำตอบ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต/แร่ธาตุ/ดิน/น้ำ/อากาศ
ในรูปแบบนิทานหรือการ์ตูน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ชิ้นงาน
- การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำเนิดโลก ชาร์ต ,ภาพวาด ,งานศิลปะ,ฯลฯ
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต/แร่ธาตุ/ดิน/น้ำ/อากาศ
ในรูปแบบนิทานหรือการ์ตูน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
- หาข้อมูลเกี่ยวกับการกำเนิดโลก
- การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต/แร่ธาตุ/ดิน/น้ำ/อากาศ
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกในรูปแบบนิทานหรือการ์ตูน
- วางแผน เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6


ความรู้
อธิบายการกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำเนินโลกสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้เรื่องโลกกำเนิดโลก วิวัฒนาการและความสัมพันธ์ของโลกกับตัวเอง
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต/แร่ธาตุ/ดิน/น้ำ/อากาศ
ทักษะการคิด
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอการกำเนินโลกและวิวัฒนาการของโลกรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- สามารถคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองนำเสนอการกำเนินโลกและวิวัฒนาการของโลกรวม/กลุ่ม/เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จบันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 6

                สัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลก ส่วนประกอบของโลก โครงสร้างของโลก และสัปดาห์นี้นักเรียนจะได้ไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นช่วงจังหวะเหมาะที่ทางองค์การนาซ่าได้มาจัดนิทรรศการ โดยเอาชิ้นส่วนของยานอวกาศที่เป็นของจริงมาเปิดให้นักเรียนและคนทั่วไปได้เข้าชม เด็กๆได้เรียนรู้หลายอย่างตั้งแต่การวางแผนการเดินทาง การวางแผนในการใช้จ่ายเงิน การวางแผนในการใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งขณะที่ไปทัศนศึกษามีผู้ปกครองของนักเรียนบางคนเดินทางติดตามไปด้วย ช่วยให้การทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น นักเรียนได้เรียนรู้หลายอย่างตั้งแต่ การเข้าเรียนรู้ที่นิทรรศการน่าซ่า การเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน การเดินทางโดยรถไฟฟ้า การเดินทางโดยเรือ เพื่อชมไฟประดับถนนเนื่องในโอกาสใกล้วันพ่อ และไปเรียนรู้ที่ อพวช.(องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และเดินทางกลับ ในระหว่างนั้นนักเรียนจะมีสมุดประจำตัวในการจด บันทึกสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากการเดินทางไปทัศนศึกษาตลอดทั้ง 2 วัน 1 คืน นักเรียนเดินทางกลับอย่างปลอดภัยและครูได้ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้รายสัปดาห์เป็นการบ้านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น