เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วยการเรียนรู้: "Home"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่ในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งอธิบายเจตจำนงของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
9

22 - 26
ธ.ค.

2557
โจทย์: สรุปองค์ความรู้หน่วย PBL : The Miracle of the Space”
Key Questions:
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนหน่วย หน่วย PBL : The Miracle of the Space” และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อุปกรณ์การแสดง
- ห้องเรียน
- กระดาษ A4
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงานหน่วย PBL : The Miracle of the Space” และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด Flow chart Mind Mapping หรือรูปแบบอื่นตามความสนใจ
- นักเรียนและครูร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
นักเรียนระดมความคิดเขียน สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรปรับปรุง เกี่ยวกับการเรียนโครงงาน หน่วย PBL : The Miracle of the Space ”
- นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านละคร คลิป ให้เพื่อนๆ น้องๆได้ชม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ชิ้นงาน
- การแสดงละครเพื่อสรุปและถ่ายทอดเรื่องที่ได้เรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด Flow chart / Mind Mapping หรือรูปแบบอื่นตามความสนใจ
ตอบคำถามจากสิ่งที่อยากเรียนรู้และประเมินตนเอง(สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรพัฒนา)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  9ภาระงาน
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านละคร คลิป
ตอบคำถามจากสิ่งที่อยากเรียนรู้และประเมินตนเอง(สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรพัฒนา)
เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  9
ความรู้
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาตลอด 9 สัปดาห์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองเข้าใจและได้เรียนรู้สู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ผ่านละครชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ
บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 9

            สัปดาห์ที่ 9 ของการเรียนรู้ นักเรียนหลายคนต่างรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ปิด Quarter 3 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ สัปดาห์นี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนักเรียนจากการเรียนตลอด Quarter 3ให้น้องๆนักเรียนชั้น ป.4-5และผู้ปกครองได้รับชมความงอกงาม การเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย The Space ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนชื่นชอบและพึ่งเรียนรู้จบ การนำเสนองานก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับนักเรียนชั้นป.6 เพราะนักเรียนมีทักษะในการแสดง และต่างกล้าแสดงออก โดยนักเรียนมีวางแผนการนำเสนอโดยแบ่งหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้การนำเสนอเป็นไปอย่างน่าสนใจ เช่น ฝ่ายพิธีกร ฝ่ายตกแต่งห้อง ฝ่ายให้ความรู้  ฝ่ายนำเล่นเกม ตั้งคำถามและ สันทนาการ และผ่ายควบคุมเสียง เป็นต้น  นักเรียนให้ความร่วมมือและสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ และผู้ปกครองได้ให้ความเห็นจากการแสดงว่าเป็นการแสดงที่ดีที่สุด ของนักเรียนชั้นป.6 หลังการแสดงจบลงครู นักเรียนผู้ปกครองได้สนทนาแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนใน Quarter นี้ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนที่นักเรียนจะรับการบ้านช่วงปิดเรียนและกลับบ้าน Quarter นี้สิ้นสุดลงพร้อมกับรอยยิ้มและความประทับใจของทั้งครู นักเรียนและผู้ปกครองครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น