เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วยการเรียนรู้: "Home"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่ในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งอธิบายเจตจำนงของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

week8

เป้าหมาย : นักเรียนสามารถสรุปความรู้ความเข้าใจของตนเองผ่านชิ้นงานและการแสดงที่สร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย
Week
Input
Process
Out put
Outcome
815 – 19
ธ.ค.
2557
โจทย์ : การสรุปองค์ความรู้
Key Questions :
- นักเรียนจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนผ่านชิ้นงานที่สร้างสรรค์อย่างไร
- นักเรียนรูสึกอย่างไรจากการเรียนรู้ PBL : The Miracle Of the Space
เครื่องมือคิด
- Brainstorming
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำชิ้นงานหลังการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
- Show & Share
นำเสนอชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
- mind mapping
หลังเรียน PBL : The Miracle Of the Space
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ภาพกิจกรรมที่นักเรียนทำทั้งหมด
- อุปกรณ์การแสดง
- บรรยายกาศในชั้นเรียน
 - กระดาษ A3 /สีเมจิก
วันจันทร์
ชง
- ครูให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง 7 สัปดาห์และ   ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด :
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างและนักเรียนจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบไหนให้เกิดความน่าสนใจและสร้างสรรค์
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันและตอบคำถาม
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มวางแผนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดผ่านชิ้นงาน เช่น หนังสั้น/ละคร/นิทาน/งานศิลปะ/ฯลฯตามความสนใจ
นิทาน/งานศิลปะ
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมการแสดงและเริ่มทำชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วันอังคาร
ชง
- ครูให้นักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำในวันที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของกลุ่มตนเอง
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคระหว่างการทำงานร่วมกันและเสนอทางออกร่วมกันและเตรียมการนำเสนอชิ้นงานหรือการแสดง
ใช้
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานหรือการแสดงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนชิ้นงานหรือการแสดง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้รวมกันอีกครั้งและบันทึกลงในสมุดงาน (PBL)
วันศุกร์
ชง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการเรียนรู้ PBL : The Miracle of the Space
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
ใช้
- นักเรียนสรุปหลังเรียนในรูปแบบ Mind mapping
- ครูและนักเรียนสนทนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์และทำสรุปสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ชิ้นงานต่างๆ เช่น Mind Mapping/นิทานช่อง/ ภาพวาด / ฯลฯ ที่เป็นการสรุปความเข้าใจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  8
ภาระงาน
- ซ้อมการแสดงและเริ่มทำชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาสรุปในรูปแบบ Mind Mapping
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปความรู้ความเข้าใจของตนเองผ่านชิ้นงานและการแสดงที่สร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น หนังสั้น/ละคร/นิทาน/งานศิลปะ/ฯลฯตามความสนใจนิทาน/งานศิลปะอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิด
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสรุปองค์ความรู้ทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- มีวิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสะท้อนชิ้นงานและการแสดงได้อย่างมีเหตุผล
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถอธิบายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ: เกี่ยวกับกลุ่มดาว จักราศี ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- สามารถอธิบายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ: เกี่ยวกับการวางแผนการเข้าค่าย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จบันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์นี้นักเรียนได้เตรียมตัวนำเสนอค้นคว้าอิสระเป็นส่วนมาก(ค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจะได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็นการทดสอบถึงกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้มาตลอดที่เรียนอยู่ที่นี่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากเรื่องที่ตนเองสนใจและมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น จึงเป็นที่มาของค้นคว้าอิสระของนักเรียนระดับชั้น ป.6)
ดังนั้นในตลอดสัปดาห์ส่วนมากเป็นการเตรียมงานนำเสนอค้นคว้าอิสระและการนำเสนอค้นคว้าอิสระของนักเรียนระดับชั้นป.6 ครูได้เชิญผู้ปกครอง พี่ๆ น้องๆระดับชั้นต่างๆมาร่วมรับฟังการนำเสนองานของพี่ๆชั้นป.6 นักเรียนทุกคนได้นำเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจศึกษาค้นคว้าถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และเมื่อนักเรียนนำเสนอค้นคว้าอิสระเสร็จแล้วครูได้ให้นักเรียนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น