เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วยการเรียนรู้: "Home"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่ในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งอธิบายเจตจำนงของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

week 7

เป้าหมาย : นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายทิศทางและลักษณะของกลุ่มดาวต่างๆรวมทั้งมีทักษะในการออกแบบวางแผนสำหรับการเข้าค่ายดูดาวร่วมกับผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
7
8 - 12
ธ.ค.
2557
โจทย์ : เข้าค่ายดูดาว/ทักษะชีวิต
Key Questions :
- นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไรบ้างก่อนเข้าค่ายดูดาว
- นักเรียนวางแผนการเข้าค่ายดูดาวอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
- Brainstorming
แสดงความคิดเห็น
- Show & Share
นำเสนอความเข้าใจจากการกลุ่มดาวต่างๆมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
- Place Mat
สิ่งที่ได้เรียนรู้จักการเข้าค่ายดูดาว
- mind mapping
สรุปจากสิ่งที่ได้เข้าค่ายดูดาว
- Short Note
บันทึกความรู้ความประทับใจจากการเข้าค่ายดูดาว
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษบรู๊ฟ/สีเมจิก
- อุปกรณ์เข้าค่ายดูดาว/การแสดง
- อินเทอร์เน็ต (ค้นหาเกี่ยวเกี่ยวกับกลุ่มดาว จักราศีต่างๆ)

วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
- นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าค่ายดูดาว
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันและตอบคำถาม
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มดาว จักราศีและนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ชาร์ต ,ภาพวาด ,งานศิลปะ,ฯลฯ และนำเสนอต่อครูและเพื่อนร่วมชั้น
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู้ผ่านนิทานช่อง
วันอังคาร
ชง
- ครูให้นักเรียนดูข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคชะตา ดวงดาว ชีวิต ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าดวงดาวมีผลต่อชะตาชีวิตเพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น
เชื่อม
- นักเรียนทำกิจกรรมชักเย่อความคิดจากคำถาม
- โดยครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A5 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นแยกสีชาย/หญิงและให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลประกอบ
ใช้
- ครูและนักเรียนสรุปเรื่องการสนทนาและความเชื่ออีกครั้ง (โดยที่ครูไม่ตัดสินแต่ให้นักเรียนใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง)

วันศุกร์
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
-  นักเรียนคิดว่ากลุ่มดาวต่างๆมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
- ครูเปิดคลิปเกี่ยวกับดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์และหนังเรื่อง ตีใหญ่
ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตที่ถือเอาดวงดาวมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต
เชื่อม
-  นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันและตอบคำถาม
-  นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเพื่อตอบคำถามและให้เหตุผล
- ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็น  4 กลุ่มและให้นักเรียนร่วมกันวางแผนการเข้าค่ายดูดาว
ใช้
- การนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาสรุปในรูปแบบที่ตนเองสนใจ เช่น  Mind Mapping/Flowchart/ ภาพวาด / ฯลฯ
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  7
ชิ้นงาน
- ภาพวาดศิลปะกับการใช้ชีวิต
- ชิ้นงานต่างๆ เช่น Mind Mapping/นิทานช่อง/ ภาพวาด / ฯลฯ ที่เป็นการสรุปความเข้าใจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  7
ภาระงาน
- การวางแผนเข้าค่ายดูดาว
- การนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาสรุปในรูปแบบที่ตนเองสนใจ เช่น  Mind Mapping/Flowchart/ ภาพวาด / ฯลฯ
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  7

ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายสามารถสังเกตและอธิบายทิศทางและลักษณะของกลุ่มดาวต่างๆรวมทั้งมีทักษะในการออกแบบวางแผนสำหรับการเข้าค่ายดูดาวร่วมกับผู้อื่นได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเตรียมสัมภาระต่างในการเข้าค่ายดูดาวได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิด
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายดูดาวทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- มีวิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเข้าค่ายดูดาวได้อย่างมีเหตุผล
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ทักษะการสื่อสาร
- สามารถอธิบายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับกลุ่มดาว จักราศี ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- สามารถอธิบายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการวางแผนการเข้าค่าย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ


บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์นี้นักเรียนได้ถอดบทเรียนจากการไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งครูได้แบ่งนักเรียนออกเป็น  6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มระดมความคิดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพมหานคร 2 วัน 1 คืน และให้นักเรียนประเมินผลที่ได้จากการไปทัศนศึกษาว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งเป้าหมายของการเดินทางไปทัศนศึกษา มี 2 ข้อ มีดังนี้
1.      เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาบูรณาการ PBL หน่วย จักรวาล โลก และตัวเรา
2.      เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง
 นักเรียนได้ประเมินและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทัศนศึกษาในรูปแบบ Placemat นักเรียนส่วนมากเห็นว่าบรรลุวัตถุประสงค์และให้นักเรียนสะท้อนสิ่งที่ตนเองทำได้ดีและสิ่งที่ตนเองควรพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือคิด Round Robin นักเรียนแต่ละคนรู้ตัวเองมากขึ้นและมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น วันต่อมาครูได้ให้นักเรียนวางแผนสำหรับการเข้าค่ายดูดาวตามปฏิทินที่นักเรียนวางไว้ นักเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปเข้าค่ายดูดาว จากนั้นครูได้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีดูดาว กลุ่มดาวและจักราศีต่างๆ และนำเสนอต่อครูและเพื่อนร่วมชั้น และสรุปเกี่ยวกับจักราศีลงในกระดาษ ขนาด A3 เป็นการบ้าน สัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์ที่ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น