เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วยการเรียนรู้: "Home"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่ในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งอธิบายเจตจำนงของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)
Big  Questions :
        เราอยู่ส่วนไหนของจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่มาและที่ไปของจักรวาล และความหมายของการมีชีวิตอยู่ในเสี้ยวเวลาอันน้อยนิดของจักรวาลคืออะไร
ภูมิหลังของปัญหา:
         โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร เรามีความเป็นมาอย่างไร ปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร  คำถามเหล่านี้ล้วนชวนให้มนุษย์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันพยายามหาเหตุผล เพื่ออธิบาย ทั้งให้เหตุผลจากความเชื่อทางศาสนา และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  จนกระทั่งความลับเริ่มคลี่คลายออก เมื่อมนุษย์เริ่มคิดค้นนวัตกรรมต่างๆขึ้น เช่น กล้องโทรทัศน์ และการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
            การพยายามเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่การพยายามเรียนรู้เพื่อความเข้าใจต่อจักรวาล โลก ดวงดาวและเชื่อมโยงสู่ตนเองได้อย่างรอบด้าน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกและจักรวาล โดย หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างนอบน้อมและเคารพ ใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ ให้เราและโลกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขน่าจะเป็นทางออกที่ง่ายกว่า
         การศึกษาเกี่ยวกับจักรวาล โลก และดวงดาวต่างๆจึงยังเป็นเรื่องที่น่าค้นหา น่าตื่นตาตื่นใจ น่าเรียนรู้ และท้าทายให้เราหาคำตอบจากสิ่งต่างๆรอบตัวที่เรายังไม่รู้ เพื่อความเข้าใจต่อธรรมชาติและตัวเราเอง
เป้าหมาย (Understanding Goals) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่ในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งอธิบายเจตจำนงของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย


สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
หน่วย : HOME (Miracle of the Space)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
               
       รู้ว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลมี 8 ดวง        
        รู้ว่าดวงพระอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล                                       
        รู้ว่าดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด               
        รู้ว่าดวงอาทิตย์คอยให้ความสว่างแก่ดาวเคราะห์    
       รู้ว่าดาว Neptune มีแต่ฝนและหนาว            
        รู้ว่าดาวพฤหัสมีพายุและมีฉายาว่ายักษ์ตาเดียว      
       รู้ว่าดาวเคราะห์ส่วนนอกเป็นดาวกลุ่มก๊าชส่วนใหญ่           
        รู้ว่ามีคนพบเห็น UFO มากมายแต่ไม่มีข้อพิสูจน์ได้           
        รู้ว่าสถานีอวกาศนานาชาติได้รับความร่วมมือจาก 16 ประเทศ          
        รู้ว่าดาวพฤหัสใหญ่ที่สุดในดาวเคราะห์ทั้ง 8
        รู้ว่าดาวพุธครึ่งหนึ่งอากาศร้อนครึ่งอากาศเย็น        
       รู้ว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เยอะที่สุด           
       รู้ว่าดาวพูลโตถูกตัดออกจากระบบสุริยะจักรวาล   
       รู้ว่าจักรวาลเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่เรียกว่าBig Bang ว่าเราอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก           
        รู้ว่าโลกมีสนามแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วง
                
                มีกาแล็กซีอื่นอีกไหม มีอะไรบ้าง
            เราอยู่ไหนของจักรภพ
            มีดาวเหมือนโลกไหม            
                 แสงสีน้ำตาลที่อยู่ตรงกลางกาแล็กซี่คืออะไร
            ตรงกลางกาแล็กซี่คืออะไร            
                 เราจะไปจักรวาลอื่นได้อย่างไร โดยใช้เทคโนโลยีอะไร
            นอกจากนี้แล้วมีกลุ่มดาวอื่นอีกไหม
            หลุมดำอยู่ตรงไหนจักรวาลสิ้นสุดที่ไหน
            ชั้นโอโซนอยู่ตรงไหน
           จักรวาลสิ้นสุดที่ไหน
            มีดวงอาทิตย์ทั้งหมดกี่ดวง
            ดวงดาวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?           
                 จะมีดวงดาวอื่นที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้หรือไม่เพราะเหตุใด
            จะเชื่อได้อย่างไรว่านักดาราศาสตร์คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องหรือไม่
            เราอยู่ที่ไหนกันแน่
            เราอยู่ที่ไหนของจักรภพอันไพศาล
            เราอยู่ที่ไหนของความเวิ้งว้างว่างเปล่าอันอนันต์
            เราจะไปต่อที่ใดของจักรภพอันไพศาล
           เราจะไปต่อทิศทางใดในเวิ้งว้างว่างเปล่าอันอนันต์
            ตัวเราโลกและจักรภพมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
            ระหว่างการเดินทางจากโลกเพื่อไปสู่ดวงดาวและการสำรวจดวงดาวสิ่งไหนสำคัญที่สุดเพราะเหตุใด
            ทำไมเวลาแต่ละประเทศจึงแตกต่างกัน
            ทำไมฤดูในแต่ละทวีปจึงแตกต่างกัน

                                               ปฏิทินการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)

Topic: Home

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์ : สิ่งที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ทำไมอยากเรียนเรื่องนี้
เครื่องมือคิด
Brainstorms
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟังและจากคำถาม
Place Mat
เลือกเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้และให้เหตุผลประกอบ
Black board Share
ตั้งชื่อโครงงาน
Round Rubin
คำถามที่ดีที่สุดจากการดูคลิปวีดีโอ“HOME
สื่อและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียน
คลิปวีดีโอ “HOME
อินเทอร์เน็ต
บรรยากาศในห้องเรียน
กระดาษ A4
สมุดบันทึก
กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อ
ทบทวนความรู้เดิมที่เรียนในQuarterที่ผ่านมา
สนทนาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในชุมชนและโลกที่กำลังเผชิญ เช่น ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม โลกร้อน การขาดแคลนอาหาร น้ำ การถูกขับไล่   (ไม่มีที่อยู่อาศัย) ฯลฯ
ครูเปิดคลิปสารคดี Home และเบื้องหลังถ่ายทำการสร้างบ้านต้นไม้ของชนเผ่าปาปัวให้นักเรียนดู
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
เลือกหัวข้อและตั้งชื่อหน่วย Quarter 3
โดยใช้เครื่องมือคิด Card and Chart
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ที่ 1
ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ได้จากคลิปสารคดีHomeและเบื้องหลังถ่ายทำการสร้างบ้านต้นไม้ของชนเผ่าปาปัว
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 1
ภาระงาน
ดูคลิปต่างๆ
การสนทนาตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง
ตั้งชื่อหน่วย
วางแผนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1

ความรู้ :
 นักเรียนเข้าใจถึงการดำรงชีวิตของแต่ละชนเผ่าในแต่ละประเทศรวมถึงภูมิอากาศของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันสามารถถ่ายทอดความรู้ตลอดจนแนะนำให้ผู้อื่นเข้าใจร่วมกันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เคารพสิทธิซึ่งกันในการแสดงความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน
- สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆได้
ทักษะการคิด
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการสิ่งที่ได้รับชมมาถ่ายทอดเป็นความเข้าใจของตนเองได้
-สามารถตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์รวมถึงทำชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม/ เข้าใจและอยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
2
โจทย์ : การวางแผนการเรียนรู้
Key  Questions
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
Brainstorms
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟังและจากคำถาม
Show and Share
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์
Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
Black board Share  
หลอมรวมปฏิทิน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
กระดาษบรู๊ฟ/กระดาษชาร์ตสี
สี/ปากกาเคมี
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน
กระดาษ 80 ปอนด์
กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
แบ่งกลุ่มนักเรียนทำปฏิทินการเรียนรู้ 9สัปดาห์
เขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบMind Mapping
นักเรียนแบ่งหน้าที่เพื่อจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเกี่ยวกับหัวข้อหน่วยที่จะเรียนรู้ในQuarter 3 เช่น วาดภาพตกแต่งหน้าห้องเรียนยืมหนังสือที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดมาจัดที่มุมหนังสือเพื่อความสะดวกในการค้นคว้าและเรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 2 ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ที่ 2
ชิ้นงาน
สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
ทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind Mapping)
ทำปฏิทินการเรียนรู้(แผ่นเล็ก)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind Mapping)
ทำปฏิทินการเรียนรู้(แผ่นเล็ก)
เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ความรู้ :
นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลรวมทั้งออกแบบวางแผน กระบวนการเรียนรู้ตลอด  9 สัปดาห์ได้อย่างน่าสนใจ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ทำชิ้นงานและจัดมุมต่างๆตกแต่งห้องเรียนได้
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
- เคารพสิทธิซึ่งกันในการแสดงความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน
ออกแบบวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน
เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า
ทักษะการคิด
- สามารถคิดวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องเข้ากับเนื้อหาที่เรียน
- สามารถวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ลำดับเนื้อหาก่อนหลังเพื่อออกแบบปฏิทินให้น่าสนใจได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ
3
โจทย์:  ดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาล
Key Questions :
จักรวาลกว้าง ใหญ่และยาวแค่ไหน
เราอยู่ที่ไหนของจักรวาล
-นักเรียนจะออกแบบและวางแผนโมเดลจำลอง อวกาศ สุริยะจักรวาลดวงดาว ได้อย่างไร (ใช้วัสดุรีไซเคิล)
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟังและจากคำถาม
- Show and Share
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับดวงดาว
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด (หมวดวิทยาศาสตร์ อวกาศและเทคโนโลยี)
อินเทอร์เน็ตค้นคว้าเกี่ยวกับดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาล
บรรยากาศในห้องเรียน (มุมหนังสือเกี่ยวกับดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาล)
สมุดบันทึกเกี่ยวกับคำถามดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาล
คอมพิวเตอร์
- วิทยากร ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง (การจุดประกายเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาล)
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามเช่น
ดู  Application solar walk : app ดูดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
- ครูกระตุ้นความคิดด้วยคำถาม
- นักเรียนคิดว่านอกโลกเป็นอย่างไร
- ครูและนักเรียนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นโดยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามดังนี้
- ให้นักเรียนเลือกคำถามที่ตั้งไว้เกี่ยวระบบสุริยะโดยการเลือกหัวที่สนใจเพื่อค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต
- ให้นักเรียนนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการค้นหา
- ทำโมเดลจำลอง
- ครูให้นักเรียนดูคลิป TED คาร์เตอร์ เอ็มมาร์ท แสดงแผนที่ 3 มิติของจักรวาล
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนจะออกแบบชิ้นของตนเองอย่างไรให้เป็นที่น่าสนใจ
-ให้นักเรียนสร้างโมเดลจำลอง อากาศ/ดาวหาง/ดาวเคราะห์/ดาวฤกษ์/กาแล็กซี่ชิ้นงาน
โมเดลจำลอง
การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ที่ 3
ภาระงาน
- การสนทนาตอบคำถามและการอภิปรายร่วมกัน
สืบค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
วางแผนการออกแบบโมเดลจำลองจักรวาล ระบบสุริยะ เอกภพ
เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาลได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถร่วมกิจกรรมออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับสร้างโมเดลจำลองของดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาล ได้
- เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า/ของที่เหลือใช้จากบ้านหรือวัสดุที่รีไซเคิลต่างๆ
ทักษะการคิด
- สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลแยกแยะเปรียบและจัดหมวดเรื่องดวงดาวสังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดู solar walk รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานโมเดลจำลองเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มเกี่ยวกับคำตอบที่ได้ไปค้นคว้ามาและทำความเข้าใจ และเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

4
โจทย์ : การจำแนกดวงดาว/สิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต/คาดเดา/การเทียบมาตราส่วนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก/โลกใบใหม่/ชักเย่อความคิดสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีจริงไหม?
Key Questions :
- เราจะอาศัยอยู่ในดาวดวงอื่นได้หรือไม่เพราะเหตุใด
- มีใครอยู่นอกโลกจริงหรือ
- จะมีวิธีจำแนกดวงดาวอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Key Question
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- Show and Share
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว/UFOคลิปเรื่องเล่าเช้านี้ UFO สกลนคร โผล่กลางงานกีฬาสี ,คลิปเทพพนม เมืองแมน แฉ UFO มีจริง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน (ชาร์ตเกี่ยวกับอวกาศ)
- อินเทอร์เน็ตค้นคว้าเกี่ยวดวงดาว สิ่งมีชีวิตนอกโลก
- บรรยากาศในห้องเรียนมุมหนังสือเกี่ยวอวกาศและดวงดาว
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
นักเรียนคิดว่าทำไมเวลามองดวงดาวในเวลากลางคืนจึงเห็นแสงสีแตกต่างกัน
ครูนำคลิปการจำแนกดวงดาวมาให้นักเรียนดูและสรุปร่วมกันอีกครับ
นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกดวงดาวในรูปแบบต่างๆตามความน่าสนใจ
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
สิ่งมีชีวิตนอกโลกมีจริงหรือไม่เพราะเหตุใด
ครูนำข่าวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว/UFOคลิปเรื่องเล่าเช้านี้ UFO สกลนคร โผล่กลางงานกีฬาสี,คลิปเทพพนมเมืองแมน แฉ UFO มีจริง
นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมชักเย่อความคิดนักเรียนสรุปความเข้าใจของตนเองลงในสมุดงาน (PBL)
- ครูให้นักเรียนดูคลิป "Avatar 2 (2015) Trailer" ภาพยนตร์เรื่อง อวตาล
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด :
- นักเรียนคิดว่าดาวดวงไหนในจักรวาลที่น่าสนใจที่มนุษย์มีโอกาสอาศัยอยู่ได้มากที่สุด
- นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด :
- นักเรียนคิดว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตในดวงดาวอื่นที่นักเรียนค้นคว้าจริงลักษณะรูปร่างของสิ่งมีชีวิตน่าจะเป็นอย่างไร
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ครูนำคลิปสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆมาให้นักเรียนดู เช่น แมมมอส อูฐ สุนัข ควาย (เขตร้อน,เขตหนาว)
- นักเรียนวาดภาพออกแบบลักษณะรูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่น่าจะสามารถอาศัยอยู่ได้ในดวงดาวที่คิดว่ามีสิ่งมีชีวิต
ชิ้นงาน
ชิ้นงานต่างๆ เช่น Mind Mapping/Flowchart/ ภาพวาด / ฯลฯ ที่เป็นการสรุปความเข้าใจ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4

ภาระงาน

หาข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกดวงดาว/สิ่งมีชีวิตนอกโลก/คาดเดาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก
การนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาสรุปในรูปแบบที่ตนเองสนใจ เช่น  Mind Mapping/Flowchart/ ภาพวาด / ฯลฯ
เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายการจำแนกดาวเคราะห์ดาวฤกษ์รวมทั้งสามารถคาดเดาสิ่งมีชีวิต/ไม่มีชีวิตที่อยู่นอกโลกและให้เหตุผลประกอบได้อย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิด
- สังเคราะห์การจัดหมวดหมู่หรือจำแนกกลุ่มดวงดาวตามเกณฑ์ของตนเองได้อย่างมีเหตุผล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปคลิปเรื่องเล่าเช้านี้ UFO สกลนคร โผล่กลางงานกีฬาสี ,คลิปเทพพนม เมืองแมน แฉ UFO มีจริงรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- มีวิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวได้อย่างมีเหตุผล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถอธิบายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ:   การจำแนกดวงดาว/สิ่งมีชีวิตนอกโลก/คาดเดาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ
5
โจทย์ เทคโนโลยีอวกาศ/อิทธิพลของดวงดาวต่อโลก/การทดลอง/เรื่องแรงดึงดูด/แรงเสียดทาน/แรงเหวียง/การถ่ายเทความร้อน/ความดัน/ความร้อน
Key Question :
มนุษย์เดินทางไปนอกโลกได้อย่างไร
- ถ้านักเรียนถือน้ำ 1 แก้วลอยขึ้นไปนอกโลกจะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคิดเช่นนั้น
- ดวงดาวมีอิทธิพลต่อโลกหรือไม่อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Key Question
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามเกี่ยวกับอิทธิพลของดวงดาวต่างๆ
- Show and Share
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลดีผลเสียของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
- Brainstorming
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
ชักเย่อความคิดผลดีผลเสียของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
แหล่งเรียนรู้
อินเทอร์เน็ต (ผลดีผลเสียของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและอิทธิพลของดวงดาวต่างๆ)
บรรยากาศในห้องเรียน
โรงเรียน/ชุมชน
- ภาพยนตร์เรื่อง Gravity กราวิตี้ มฤตยูแรงโน้มถ่วง
ครูกระตุ้นความคิดด้วยคำถาม
- ถ้าไม่มีดวงจันทร์เราจะอยู่ได้ไหมเพราะอะไร
- ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกจะเป็นอย่างไร
ดูหนังเรื่อง Gravity กราวิตี้ มฤตยูแรงโน้มถ่วง
ตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
- นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นผลจากพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับหนังเรื่องGravity กราวิตี้ มฤตยูแรงโน้มถ่วง
จากนั้นครูจับฉลากแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่ม
- นักเรียนค้นหาข้อมูลและนำเสนอ
- ชักเย่อความคิด ผลดีผลเสียของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
- ครูกระตุ้นความคิดด้วยคำถาม
- ดวงดาวมีอิทธิพลต่อโลกอย่างไร
- ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลและนำเสนอ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ “บทความ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ภาระงาน
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับผลดีผลเสียของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
การนำเสนอ
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ “บทความ
วางแผนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการแรงโน้มถ่วงของโลกที่ส่งผลต่อในอดีตปัจจุบันอนาคตรวมทั้งเห็นความสัมพันธ์ของดวงดาวที่ส่งผลต่อปรากฏการต่างๆในชีวิตประจำวัน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและอิทธิพลของดวงดาวต่างๆ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานีอวกาศและการสำรวจอวกาศ
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลองรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
สามารถคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองเกี่ยวกับผลดีผลเสียของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ/กลุ่ม/เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ


6
โจทย์ : โลก/โครงสร้าง/กำเนิดโลก/อายุของโลก/สิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต/แร่ธาตุ/ดิน/น้ำ/อากาศ
Key Questions :
โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีวิวัฒนาการอย่างไร
- ทำไมโลกถึงล่องลอยอยู่ในอวกาศได้
เครื่องมือคิด
- Key Question
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้
- Show and Share
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกำเนิดโลก
สื่อและแหล่งเรียนรู้
อินเทอร์เน็ตค้นคว้าเกี่ยวกับกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้
บรรยากาศในห้องเรียน
สมุดบันทึก (PBL)
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม เช่น
1.โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร
2. ทำไมโลกถึงล่องลอยอยู่ในอวกาศได้
3. ถ้าโลกหยุดหมุน หมุนเร็วขึ้น หมุนช้าลง หมุนในแนวอื่นจะเกิดอะไรขึ้น เพราะอะไร
4. ถ้าไม่มีดวงจันทร์จะเกิดอะไรขึ้น
5.สิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5กลุ่มจับฉลากเลือกคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโลก ดวงดาว และอวกาศ พร้อมทั้งหาคำตอบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับโลก ดวงดาว และอวกาศในรูปแบบนิทานหรือการ์ตูน
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่3
ชิ้นงาน
การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับโลก ดวงดาว และอวกาศในรูปแบบนิทานหรือการ์ตูน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
หาข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศ
การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับโลก ดวงดาว และอวกาศในรูปแบบนิทานหรือการ์ตูน
เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6

ความรู้
อธิบายการกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำเนินโลกสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้เรื่องโลก กำเนิดโลก วิวัฒนาการและความสัมพันธ์ของโลกกับตัวเอง
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอการกำเนินโลกและวิวัฒนาการของโลกรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
สามารถคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองนำเสนอการกำเนินโลกและวิวัฒนาการของโลกรวม/กลุ่ม/เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ

7
โจทย์ : เข้าค่ายดูดาว/ทักษะชีวิต/นิวรณ์ 5 /การสังเกตการณ์ขึ้นของดวงดาว/ความสัมพันธ์ ฯลฯ
Key Questions :
นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไรบ้างก่อนเข้าค่ายดูดาว
- นักเรียนวางแผนการเข้าค่ายดูดาวอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
- Brainstorming
แสดงความคิดเห็น
- Show & Share
นำเสนอความเข้าใจจากการสุนทรียการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม นิวรณ์ 5 และการเข้าค่ายดูดาว
- Place Mat
สิ่งที่ได้เรียนรู้จักการเข้าค่ายดูดาว
- mind mapping
สรุปจากสิ่งที่ได้เข้าค่ายดูดาว
- Short Note
บันทึกความรู้ความประทับใจจากการเข้าค่ายดูดาว
สื่อและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
- วิทยากรรับเชิญ
ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง
- แผนที่ดูดาว
-กล้องขยายซูมดูดาว
- กระดาษบรู๊ฟ/สีเมจิก
- อุปกรณ์เข้าค่ายดูดาว/การแสดง
- อินเทอร์เน็ต (ค้นหาเกี่ยวเกี่ยวกับกลุ่มดาว จักราศีต่างๆ)
ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
- นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าค่ายดูดาว
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันและตอบคำถาม
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มดาวต่าง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู้
- ครูให้นักเรียนดูข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคชะตา ดวงดาว ชีวิต
- นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าดวงดาวมีผลต่อชะตาชีวิตเพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น
- นักเรียนทำกิจกรรมชักเย่อความคิดจากคำถาม
- ครูและนักเรียนสรุปเรื่องการสนทนาและความเชื่ออีกครั้ง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
- นักเรียนจะวางแผนสำหรับการเข้าค่ายอย่างไร
- นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเพื่อตอบคำถามและให้เหตุผล
- นักเรียนและครูเข้าค่ายดูดาว
- ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเข้าค่ายดูดาวชิ้นงาน
การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ภาระงาน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มดาว จักราศี
การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ชักเย่อความคิด
- การเข้าค่ายดูดาว
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว
-เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7

ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายสามารถสังเกตและอธิบายทิศทางและลักษณะของกลุ่มดาวต่างๆรวมทั้งมีทักษะในการออกแบบวางแผนสำหรับการเข้าค่ายดูดาวร่วมกับผู้อื่นได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเตรียมสัมภาระต่างในการเข้าค่ายดูดาวได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายดูดาวทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- มีวิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเข้าค่ายดูดาวได้อย่างมีเหตุผล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ทักษะการสื่อสาร
- สามารถอธิบายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ: เกี่ยวกับกลุ่มดาว จักราศี ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- สามารถอธิบายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ:   เกี่ยวกับการวางแผนการเข้าค่าย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ
8
โจทย์ : ทบทวนทำชิ้นงานเพื่อขมวดความเข้าใจสู้ผู้อื่น/หนังสั้น/ละคร/นิทาน/งานศิลปะ/Animation/ฯลฯ การตอบคำถามหลังเรียน/Mind mapping หลังเรียน
Key Questions :
นักเรียนจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนผ่านชิ้นงานที่สร้างสรรค์อย่างไร
- นักเรียนรูสึกอย่างไรจากการเรียนรู้ PBL : Miracle Of the Space
เครื่องมือคิด
- Brainstorming
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำชิ้นงานหลังการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
- Show & Share
นำเสนอชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
- mind mapping
หลังเรียน PBL : Miracle Of the Space
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ภาพกิจกรรมที่นักเรียนทำทั้งหมด
- อุปกรณ์การแสดง
- บรรยายกาศในชั้นเรียน
 - กระดาษ A3 /สีเมจิก
ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างและนักเรียนจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบไหนให้เกิดความน่าสนใจและสร้างสรรค์
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันและตอบคำถาม
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มวางแผนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดผ่านชิ้นงาน เช่น หนังสั้น/ละคร
นิทาน/งานศิลปะ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมการแสดงและเริ่มทำชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ครูให้นักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำในวันที่ผ่านมา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคระหว่างการทำงาน
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานหรือการแสดง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการเรียนรู้ PBL : Miracle of the Space
- นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนสรุปหลังเรียนในรูปแบบ Mind mapping
ชิ้นงาน
การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ชิ้นงานจากเช่น หนังสั้น/ละครนิทาน/งานศิลปะ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ภาระงาน
วางแผนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดผ่านชิ้นงาน เช่น หนังสั้น/ละครนิทาน/งานศิลปะ
นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคระหว่างการทำงาน
- วางแผนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปความรู้ความเข้าใจของตนเองผ่านชิ้นงานและการแสดงที่สร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น หนังสั้น/ละคร/นิทาน/งานศิลปะ/ฯลฯตามความสนใจนิทาน/งานศิลปะอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสรุปองค์ความรู้ทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- มีวิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสะท้อนชิ้นงานและการแสดงได้อย่างมีเหตุผล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถอธิบายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ: เกี่ยวกับกลุ่มดาว จักราศี ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- สามารถอธิบายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ: เกี่ยวกับการวางแผนการเข้าค่าย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ
9
โจทย์สรุป/นำเสนอผ่านชิ้นงานต่างๆ/ประเมินตนเอง/จัดนิทรรศการ/การแสดงหน่วย PBL : The Miracle of the Space”
Key Questions:
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนหน่วย “หน่วย PBL : The Miracle of the Space” และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
อุปกรณ์การแสดง
ห้องเรียน
กระดาษ A4
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงานหน่วย PBL : The Miracle of the Space” และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด Flow chart Mind Mapping หรือรูปแบบอื่นตามความสนใจ
นักเรียนและครูร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
นักเรียนระดมความคิดเขียน“ สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรปรับปรุง เกี่ยวกับการเรียนโครงงาน “หน่วย PBL : The Miracle of the Space ”
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านละคร คลิป ให้เพื่อนๆ น้องๆได้ชม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ชิ้นงาน
การแสดงละครเพื่อสรุปและถ่ายทอดเรื่องที่ได้เรียนรู้
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด Flow chart / Mind Mapping หรือรูปแบบอื่นตามความสนใจ
ตอบคำถามจากสิ่งที่อยากเรียนรู้และประเมินตนเอง(สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรพัฒนา)
เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านละคร คลิป
ตอบคำถามจากสิ่งที่อยากเรียนรู้และประเมินตนเอง(สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรพัฒนา)
เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ความรู้
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาตลอด 9 สัปดาห์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองเข้าใจและได้เรียนรู้สู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ผ่านละครชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) แต่ละกลุ่มสาระ
วิชาบูรณาการ PBL หน่วย: Home (: Miracle of the Space)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (Quarter 3)

สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
- สร้างฉันทะ และแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 8.1
-     ตั้งคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่อยากศึกษาได้ (8.1.6/1 )
-     วางแผนการสังเกต
การสำรวจ เสนอ ตรวจสอบและคาดการณ์สิ่งที่จะพบได้
( 8.1 .6/2 )
-     ตั้งคำถามใหม่เพื่อการสำรวจ ได้อย่างมีเหตุผล (8.1 .6/5)
-     สามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้อย่างมีเหตุผล
( 8.1 .6/6 )
-     นำเสนอหัวข้อที่อยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผล(8.1.6/8 )
มาตรฐาน ส 2.1
-    มีมารยาทและยอมรับในความคิด และความเชื่อของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้ ได้ (2.1 .6/ 3)
-    เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(2.1. 6/4)
มาตรฐาน ส 4.1   
-  แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน      
โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล (4.1 .6/2)
มาตรฐาน ส 4.2
เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ
(4.2 .6/3)
มาตรฐาน ง1.1
-   สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมกับยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้( 1.1 .6/2 )
-   ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
(1.1 .6/3)
มาตรฐาน ง 2.1
มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานภาพวาด ได้ (2.1.6/4)
มาตรฐาน พ 2.1
สร้างสัมพันธภาพต่อตนเองและต่อสมาชิกในกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกหัวข้อและวางแผนการเรียนรู้ได้
(2.1 . 6/1)
มาตรฐาน ศ1.1
นำสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้เห็นสร้างงานศิลปะโดยใช้เทคนิคเรื่องสี แสง เงา ความกลมกลืน สื่อถึงเรื่องราวที่อยากศึกษาได้
(1.1 . 6/1-7)


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
-    กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อ
-    การวางแผนการเรียนรู้ตลอด 9 สัปดาห์

มาตรฐาน ว 8.1
-     ตั้งคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่อยากศึกษาได้ (8.1 .6/1 )
-     วางแผนการสังเกต
การสำรวจ เสนอ ตรวจสอบและคาดการณ์สิ่งที่จะพบได้
( 8.1 .6/2 )
-     ตั้งคำถามใหม่เพื่อการสำรวจ ได้อย่างมีเหตุผล
(8.1 .6/5)
-     สามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้อย่างมีเหตุผล
( 8.1 .6/6 )
-     นำเสนอหัวข้อที่อยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผล
(8.1 .6/8 )
มาตรฐาน ส 2.1
-    มีมารยาทและยอมรับในความคิด และความเชื่อของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้ ได้  (2.1 .6/3)
-    เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(2.1 . 6/4)
มาตรฐาน ส 4.1   
แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน      
โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล(4.1 .6/2)
มาตรฐาน ส 4.2
-         ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน (4.2 .6/1)
-         สรุปลักษณะที่สำคัญของ       ขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
(4.2 .6/2)
-         เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ
(4.2 .6/3)
มาตรฐาน ง1.1
-   สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมกับยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
( 1.1 .6/2 )
-   ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
(1.1 .6/3)
มาตรฐาน ง 2.1
มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานภาพวาด รวมทั้งวางแผนล่วงหน้าในการเรียนได้
(2.1.6/4)
มาตรฐาน พ 2.1
สร้างสัมพันธภาพต่อตนเองและต่อสมาชิกในกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกหัวข้อและวางแผนการเรียนรู้ได้
(2.1 . 6/1)
มาตรฐาน ศ1.1
นำสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้เห็นสร้างงานศิลปะโดยใช้เทคนิคเรื่องสี แสง เงา ความกลมกลืน สื่อถึงเรื่องราวที่อยากศึกษาได้
(1.1 . 6/1-7

สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
- อากาศ
- ระบบสุริยะ
- เทคโนโลยีอวกาศ
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
- ปัญหาเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต

มาตรฐาน ว 7.1
- สร้างแบบจำลองและอธิบาย การเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(7.1 .6/1)
มาตรฐาน ว7.1
- สืบค้นและอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่าง      ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
(7.1 .3/1)
- สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ
(7.1 .3/2)
- ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(7.1 .3/3)
มาตรฐาน ว ๗.
- สืบค้นอภิปรายความ
ก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ    
(7.2 .3/1)
- สืบค้นและอภิปรายความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากร ธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร
(7.2 .3/2)
มาตรฐาน  ส 2.1
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจำวัน ของครอบครัว และชุมชน
(ส 2.1 .6/1)
- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรม
อันดีงาม
(ส 2.1 .6/2)
- แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(ส 2.1 .6/3)
- อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรม         ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคน
ในสังคมไทย
(ส 2.1 .6/4)
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิต ประจำวัน   เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้  ได้เหมาะสม
(ส 2.1 .6/5)
มาตรฐาน  ส 2.1
ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
(ส 2.1 1/2)
อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจ
นำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน
(ส 2.1 1/3)
- แสดงออก ถึงการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
(ส 2.1 1/4)
มาตรฐาน ส 4.1
- อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ
(ส 4.1 .6/1)
- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย   
ในการทำความ
เข้าใจเรื่องราว ในอดีต
(ส 4.1 .6/2)
- วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
(ส 4.1 1/1)
-  เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
(ส 4.1 1/2)

-  นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
(ส 4.1 1/3)


มาตรฐาน ง 1.1
- อภิปรายแนวทางใน
การทำงานและปรับปรุง
การทำงานแต่ละขั้นตอน
(ง 1.1 6/1 )
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน 
(ง 1.1 6/2 )
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น
(ง 1.1 6/3 )
- วิเคราะห์ขั้นตอน                การทำงาน
ตามกระบวนการทำงาน
(ง 1.1 1/1 )
- ใช้กระบวนการกลุ่มใน
การทำงานด้วยความเสียสละ
(ง 1.1 1/2 )
-  ตัดสินใจแก้ปัญหา      การทำงานอย่างมีเหตุผล
(ง 1.1 1/3 )
-  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน
(ง 1.1 2/1 )
- ใช้ทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
(ง 1.1 2/2 )
- มีจิตสำนึก
ในการทำงานและใช้ทรัพยากร
ในการปฏิบัติงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า
(ง 1.1 2/3 )
- อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
(ง 1.1 3/1 )
- ใช้ทักษะ
ในการทำงานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม
(ง 1.1 3/2 )
- อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อ
การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
(ง 1.1 3/3 )

- อากาศ
- ระบบสุริยะ
- เทคโนโลยีอวกาศ
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
มาตรฐาน ว 7.1
- สร้างแบบจำลองและอธิบาย การเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(7.1 .6/1)
มาตรฐาน ว7.1
- สืบค้นและอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่าง      ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
(7.1 .3/1)
- สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ
(7.1 .3/2)
- ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(7.1 .3/3)
มาตรฐาน ว ๗.
- สืบค้นอภิปรายความ
ก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ    
(7.2 .3/1)
- สืบค้นและอภิปรายความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากร ธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร
(7.2 .3/2)

สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
เทคโนโลยีอวกาศ
- ปัญหาเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต
- แรงและการเคลื่อนที่
- การทดลอง

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจได้
(8.1 .6/1)
- วางแผนการสังเกตสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
(8.1 .6/2)
- เลือกอุปกรณ์และวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกต้อง เหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้
(8.1 .6/3)
- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม (8.1 .6/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบายลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(8.1 .6/6)
มาตรฐาน  ส 2.1
- แสดงออกถึงมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
(2.1 .6/5)
มาตรฐาน  ส 2.2
- มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
(2.2 .6/2)
มาตรฐาน  ส 3.1
- อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน
(3.1 .6/2)
- ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า (3.1 .6/3)
มาตรฐาน  ส 4.1
- เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
(4.1 .1/2)
- ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม (4.1 .1/3)
- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจศึกษา
 (4.1 .2/2)

มาตรฐาน  พ 2.1
เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาจากการทำงาน
 (2.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 4.1
วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ
(4.1 .2/2)
มาตรฐาน  ง 1.1
- ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน
(1.1 .2/1)
- ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
(1.1 .2/2)
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า (1.1 .2/3)
มาตรฐาน  ง 2.1
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(2.1 .2/4)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ (1.1 .2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน (1.1 .2/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
(1.1 .6/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ
 (3.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง (3.1 .1/4)


- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (8.1 .6/8)
มาตรฐาน ว 4.   
-ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง    ในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
4.1( ม.2/1)
-อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่   
ด้วยความเร็ว
คงตัว
4.1( ม.2/2)
- อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ
4.1( ม.3/1)
- ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ระหว่างวัตถุ 
และนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
4.1( ม.3/2)
-ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว        ที่กระทำต่อวัตถุ
4.1( ม.3/3)
มาตรฐาน ว 4.1   
ความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรง และนำความรู้ไปใช้
4.2( ม.3/1)

มาตรฐาน  ง 2.1
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลตามที่สนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(3.1 .6/2)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (3.1 .6/5)

- เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม (3.1 .2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฎศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ (3.1 .2/5)
มาตรฐาน  ศ 3.1
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร (3.2 .6/2)


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
-  ตัวเรา ตนเอง
- ครอบครัว

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจได้
(8.1.6/1)
-วางแผนการสังเกตสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
(8.1.6/2)
- เลือกอุปกรณ์และวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกต้อง เหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้
(8.1.6/3)
- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม (8.1.6/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบายลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(8.1.6/6)
มาตรฐาน  ส 2.1
- แสดงออกถึงมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
(2.1 .6/5)
มาตรฐาน  ส 2.2
- มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
(2.2 .6/2)
มาตรฐาน  ส 3.1
ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า (3.1 .6/3)
มาตรฐาน  ส 4.1
- เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
(4.1 .1/2)
- ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม (4.1 .1/3)
- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจศึกษา
(4.1 .2/2)

มาตรฐาน  พ 2.1
- วิเคราะห์สื่อ เรื่องราวที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต
(1.1 .3/3)
- เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาจากการทำงาน
(2.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 4.1
วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ
(4.1 .2/2)
มาตรฐาน  ง 1.1
- ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน
(1.1 .2/1)
- ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
(1.1 .2/2)
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า (1.1 .2/3)
มาตรฐาน  ง 2.1
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(2.1 .2/4)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ(1.1 .2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน(1.1 .2/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
(1.1 .6/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ
(3.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็น กลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง (3.1 .1/4)