เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วยการเรียนรู้: "Home"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่ในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งอธิบายเจตจำนงของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

week1


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL
 (Problem Based Learning)
Topic : Kingdom of Thailand ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 4 ประจำปีการศีกษา 2556

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 1 : สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
1




27-31
.. 2557
โจทย์ : สิ่งที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ทำไมอยากเรียนเรื่องนี้
เครื่องมือคิด
Brainstorms
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟังและจากคำถาม
Place Mat
เลือกเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้และให้เหตุผลประกอบ
Black board Share
ตั้งชื่อโครงงาน
Round Rubin
คำถามที่ดีที่สุดจากการดูคลิปวีดีโอ HOME
สื่อและแหล่งเรียนรู้
คลิปวีดีโอ “HOME
บรรยากาศในห้องเรียน
กระดาษ A4 เขียนคำถามจาก คลิปวีดีโอ “HOME
สมุดบันทึก PBL
วันจันทร์
ชง :
ทบทวนความรู้เดิมที่เรียนใน Quarter ที่ผ่านมา
สนทนาเกี่ยวกับเรื่องปัญหา ภัยคุกคามต่างๆที่โลกกำลังเผชิญ เช่น ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม โลกร้อน การขาดแคลนอาหาร น้ำ การถูกขับไล่ (ไม่มีที่อยู่อาศัย) ฯลฯ
ครูเปิดคลิปสารคดี Home และเบื้องหลังถ่ายทำการสร้างบ้านต้นไม้ของชนเผ่าปาปัวให้นักเรียนดู
เชื่อม :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูการฟังรู้สึกอย่างไรบ้าง และคิดเห็นอย่างไร
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมชนเผ่าปาปัวถึงไปสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้ทั้งที่พื้นดินหรือสถานที่มีมากมายที่สามารถสร้างได้เพราะเหตุใด
นักเรียนระดมความคิดร่วมกันตอบคำถามจากโจทย์ปัญหา
ใช้ :
ให้นักเรียนตั้งคำถามจากการดูคลิปวีดีโอ คนละ 10 คำถาม

- ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกคำถามที่ดีที่สุดนำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
วันอังคาร
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อโลกหรือไม่อย่างไร
ชง :
ทบทวนความรู้เดิมที่เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา
ครูเปิดคลิปสารคดี National Geographic ตอน หกองศาสามารถเปลี่ยนโลก ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูการฟังรู้สึกอย่างไรบ้าง และคิดเห็นอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นจากคำถาม
ชง :
ครูตั้งคำถามนักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรทำไมอยากเรียนรู้เรื่องนั้นและนักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยว่าอะไรจึงจะน่าสนใจมีความสอดคล้องกับสิ่งที่จะได้เรียนรู้ใน Quarter 3
เชื่อม :
นักเรียนเลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Think  Pair  Share
ใช้ :

ครูให้นักเรียนตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter 3 ผ่านเครื่องมือคิด Black board Share  โดยมีโจทย์คือ ชื่อหน่วยของใครสั้นสามารถสื่อหรือสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
วันศุกร์
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “ อะไรที่นักเรียนรู้แล้วและอะไรที่นักเรียนอยากเรียนรู้ใน Quarter 3
เชื่อม :
นักเรียนร่วมตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้:
ครูแจกกระดาษ A4 คนละ 1 แผ่นเพื่อให้นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter 3
- ครูให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ความเข้าใจก่อนการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Mind mapping
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และทบทวนตลอดทั้งสัปดาห์
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
ชิ้นงาน
- สิ่งที่ได้เรียนรู้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม (สมุด)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
หัวข้อที่อยากรู้/ชื่อโครงงาน
สิ่งที่รู้แล้ว และอยากรู้
- Mind Mapping ก่อนเรียน
ภาระงาน
การคิดวิเคราะห์และตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟัง
การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแสดงความคิดเห็น
การเลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้

เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1


ความรู้ :
 นักเรียนเข้าใจถึงการดำรงชีวิตของแต่ละชนเผ่าในแต่ละประเทศรวมถึงภูมิอากาศของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันสามารถถ่ายทอดความรู้ตลอดจนแนะนำให้ผู้อื่นเข้าใจร่วมกันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เคารพสิทธิซึ่งกันในการแสดงความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆได้
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการสิ่งที่ได้รับชมมาถ่ายทอดเป็นความเข้าใจของตนเองได้
สามารถตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์รวมถึงทำชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้



ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม/ เข้าใจและอยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน



















1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ ทั้งครูและเด็กๆต่างรู้สึกตื่นเต้นและมีเรื่องราวมากมายที่อยากถ่ายทอดให้คุณครูและเพื่อนๆฟัง ดังนั้นครูจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถ่ายทอดและเล่าสิ่งที่ตนเองได้ทำหรือประสบการณ์ใหม่ๆในช่วงปิดเรียน หลังจากนั้นครูสังข์ได้แนะนำครูท๊อปกับเด็กว่าใน Quarter นี้ครูจะมาสอนวิชา PBL จากนั้นจึงให้นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภัยคุกคามต่างๆที่โลกกำลังเผชิญ เช่น ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม โลกร้อน การขาดแคลนอาหาร น้ำ การถูกขับไล่ (ไม่มีที่อยู่อาศัย) ฯลฯ ครูเปิดคลิปสารคดี Home และเบื้องหลังถ่ายทำการสร้างบ้านต้นไม้ของชนเผ่า ปาปัวให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูการฟังรู้สึกอย่างไรบ้าง และคิดเห็นอย่างไรครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมชนเผ่าปาปัวถึงไปสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้ทั้งที่พื้นดินหรือสถานที่มีมากมายที่สามารถสร้างได้เพราะเหตุใด นักเรียนระดมความคิดร่วมกันตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาให้นักเรียนตั้งคำถามจากการดูคลิปวีดีโอ คนละ 10 คำถามครูกระตุ้นการคิดทบทวนความรู้เดิมที่เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาครูเปิดคลิปสารคดี National Geographic ตอน หกองศาสามารถเปลี่ยนโลก ให้นักเรียนดูครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูการฟังรู้สึกอย่างไรบ้าง และคิดเห็นอย่างไรนักเรียนจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับหน่วยนี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้นครูและนักเรียนสนทนาผ่านเครื่องมือคิด (Round Rubin)นักเรียนตั้งชื่อหน่วยผ่านเครื่องมือคิด Think Pair Share โดยเริ่มจากตั้งชื่อหน่วยด้วยตัวเอง จากนั้นแบ่งเป็น 4 กลุ่มเล็ก(5-6คน) ช่วยกันตั้งชื่อหน่วยแล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่(12-13 คน)นำชื่อหน่วยที่ได้มารวมกันหรือตั้งชื่อใหม่ตามที่สมาชิกในกลุ่มตกลงกันจากนั้นทั้งห้องช่วยกันนำชื่อหน่วยของทั้งสองกลุ่มมารวมกันผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share โดยชื่อหน่วยจะต้องมีความหมายและสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน

    ตอบลบ