เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วยการเรียนรู้: "Home"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่ในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งอธิบายเจตจำนงของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

week2


เป้าหมายรายสัปดาห์  : สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอนและน่าสนใจ
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
2

3 – 7 พ.ย. 2557
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
Key  Questions
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
Brainstorms
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟังและจากคำถาม
Show and Share
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์
Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
Black board Share  
หลอมรวมปฏิทิน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษบรู๊ฟ/กระดาษชาร์ตสี
- สี/ปากกาเคมี
- ห้องสมุด
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ 80 ปอนด์
วันจันทร์
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
- ครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อดูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์
- นักเรียนแต่ละคู่ได้ข้อสรุปร่วมกันและให้แต่ละคู่รวมกลุ่ม 3 คู่ (กลุ่มละ 6 คน)เพื่อดูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์อีกครั้ง
วันอังคาร
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างไรให้น่าสนใจ
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์ และหลอมรวมปฏิทินการเรียนรู้ทั้ง 9 สัปดาห์ ผ่านเครื่องมือคิด Black board Share  
ชง :
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบ
ใช้ :
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนเขียน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ (ทบทวนความรู้เดิม)
วันศุกร์
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะจัดสรรหน้าที่อย่างไรให้ได้ปฏิทินการเรียนรู้ที่ชัดเจน ง่ายต่อการดูเพื่อทบทวนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้ง 9 สัปดาห์
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการทำงานร่วมกันให้เสร็จสมบูรณ์
ใช้:
- นักเรียนทุกคนร่วมกันทำปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง  9 สัปดาห์และตกแต่งห้องเพิ่มเติมเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดมุมหนังสือที่เกี่ยวกับหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจอยากเรียน  วาดภาพ  เขียนชื่อหน่วยที่เลือกหน้าชั้นเรียน เป็นต้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  2
ชิ้นงาน
- สรุปความเข้าใจก่อนเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์    ที่  2
ภาระงาน
การวางแผนการทำปฏิทินการเรียนรู้ 9 สัปดาห์
- การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
- การนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้

- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ความรู้ :
นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลรวมทั้งออกแบบวางแผน กระบวนการเรียนรู้ตลอด  9 สัปดาห์ได้อย่างน่าสนใจ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ทำชิ้นงานและจัดมุมต่างๆตกแต่งห้องเรียนได้
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
- เคารพสิทธิซึ่งกันในการแสดงความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน
- ออกแบบวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน
- เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า
ทักษะการคิด
- สามารถคิดวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องเข้ากับเนื้อหาที่เรียน
- สามารถวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ลำดับเนื้อหาก่อนหลังเพื่อออกแบบปฏิทินให้น่าสนใจได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่สองของการเรียนรู้ หลังจากที่นักเรียนได้หัวข้อและตั้งชื่อหน่วยในสัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์นี้ก็จะเป็นการวางแผนการเรียนรู้ โดยคุณครูได้ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองได้เลือกไว้ สิ่งที่นักเรียนรู้แล้วส่วนมากจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น- ครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อดูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์- นักเรียนแต่ละคู่ได้ข้อสรุปร่วมกันและให้แต่ละคู่รวมกลุ่ม 3 คู่ (กลุ่มละ 6 คน)เพื่อดูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์อีกครั้งครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างไรให้น่าสนใจครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อดูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์นักเรียนแต่ละคู่ได้ข้อสรุปร่วมกันและให้แต่ละคู่รวมกลุ่ม 3 คู่ (กลุ่มละ 6 คน)เพื่อดูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์อีกครั้งนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์ และหลอมรวมปฏิทินการเรียนรู้ทั้ง 9 สัปดาห์ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้อะไรแล้วและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอวกาศ- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้นักเรียนเขียน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ (ทบทวนความรู้เดิม)ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะจัดสรรหน้าที่อย่างไรให้ได้ปฏิทินการเรียนรู้ที่ชัดเจน ง่ายต่อการดูเพื่อทบทวนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้ง 9 สัปดาห์ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการทำงานร่วมกันให้เสร็จสมบูรณ์นักเรียนทุกคนร่วมกันทำปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์และตกแต่งห้องเพิ่มเติมเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดมุมหนังสือที่เกี่ยวกับหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจอยากเรียน วาดภาพ เขียนชื่อหน่วยที่เลือกหน้าชั้นเรียน เป็นต้นครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

    ตอบลบ